Witaj: Nieznajomy

Zaloguj się

Rejestracja

Ilość: 0 szt.

Wartość: 0.00 PLN

ZOBACZ

Pokaż produkty zodiaku:

Pokaż produkty z kamieniem:

Pokaż produkty z grupy:

Pokaż produkty producenta:

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
Odwiedź Srebrno-zlota.pl na ShopMania


Regulamin

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

W trosce o Wasze udane zakupy, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem naszego sklepu.

 
Postanowienia Ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Czysta Sofa. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest Trocado.com Aleksandra Jarmużekz siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 12/76., o numerze NIP: 967-026-88-67. Regon 340116877, dalej zwanym „Sprzedającym”.
 
- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Burmistrz miasta Koronowa
- adres poczty elektronicznej:sklep@srebrno-zlota.pl
- nr telefonu: 0501 804-604
 
Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności
 1.  Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.
 2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (jednorazowo) a następnie zalogowanie się.
 3. Każdy kupujący ma do dyspozycji koszyk, w którym - do momentu finalizacji transakcji - znajdować się będą wybrane przez niego produkty.
 4. Po dokonaniu zakupu na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia.
 5. Po dokonaniu płatności przez klienta - anulowanie lub zmiana zamówienia nie jest możliwa.
 6. Warunkiem przystąpienia przez sklep do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej wartości zakupionego towaru powiększonej o koszty wysyłki. Dostępne formy płatności to:
  a) 
  www.payu.pl- szybkie przelewy, płatność kartami kredytowymi;
  b) przelew na konto nr: 73 1140 2017 0000 4902 0504 6679
c) płatność za pobraniem (przy odbiorze)
 1. Koszty wysyłki - na terenie Polski: towar przedpłacony: 15zł, pobranie 30zł,
 2.  Czas dostarczenia przesyłki zależny jest od operatora dostarczającego, jednak nie powinien przekroczyć 2 tygodni.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by zamówienie zostało zrealizowane, jednakże w sytuacjach wyjątkowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, co wiązać się będzie z natychmiastowym, pełnym zwrotem płatności dokonanej przez Zamawiającego
 4. W przypadku wysyłki towaru za granice Polski - odbiorca jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich ewentualnych opłat celno-podatkowych

 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 1.  Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
   z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
   z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zamówienia telefonicznego pod nr tel. 0501 804-604
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 6.  Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 7.  W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 8.  Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:sklep@srebrno-zlota.plWyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10.  Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12.  Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14.  Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1.  W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@srebrno-zlota.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Trocado.com Aleksandra Jarmużek, ul. Pomianowskiego 12/76, 86-010 Koronowo
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 •  adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 •  podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 1. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 
§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 1.  Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.srebrno-zlota.pl/page,regulamin.html
 
§6 Postanowienie Końcowe
 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.srebrno-zlota.pl/page,regulamin.html
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 1. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).


 
Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Trocado.com Aleksandra Jarmużek, ul. Pomianowskiego 12/76, 86-010 Koronowo, email: sklep@srebrno-zlota.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
Skutki odstąpienia od umowy:
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
 
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 
Niniejszy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, należy dołączyć do wysłanego towaru. Konsument może skorzystać z niniejszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe do wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

 
………………..……………………………..
 
                                                                                                                                                 (miejscowość, data)
 
.........................................
 
imię i nazwisko konsumenta
 
........................................
 
adres konsumenta
..............................................................
 
(nazwa, adres, numer telefonu, fax, oraz
 
e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep
 
do uzupełnienia przez przedsiębiorcę)


 
Formularz odstąpienia od umowy

 
Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej .....………………………………... …….………
 
towar otrzymano dnia............................................................…………………………………………
 
Data i podpis
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego Srebrno-Zlota.pl
 
 
I. Postanowienia Ogólne
 
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Trocado.com Aleksandra Jarmużek z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 12/76 w Koronowie, o numerze NIP: 967-026-88-67, oraz sposób ich przetwarzania.
 
 
II. Dane osobowe
 
Sklep internetowy CZYSTA SOFAdokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.srebrno-zlota.plułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 
 
III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
 
Jawne Dane Osobowe
 
 
Dane osobowe podane na serwisach należących do Trocado.com Aleksandra Jarmużekprzy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
 
 
Cookies (Ciasteczka)
 
Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
 
 
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
 
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do sklepu internetowego SREBRNO-ZLOTA wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.
 
 
Niezapowiedziane Wiadomości
 
 
Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTAzastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTArozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych sklepu internetowego SREBRNO-ZLOTA
 
Inne formularze
 
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do sklepu internetowego SREBRNO-ZLOTAi dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA nie podlegają „Polityce Prywatności”.
 
 
IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
 
Sklep internetowy CZYSTA SOFA zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@srebrno-zlota.pl
 
Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 
V. Zmiany Polityki Prywatności
 
 
Sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklepu internetowego SREBRNO-ZLOTAobowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, sklepu internetowego SREBRNO-ZLOTAbędzie informować na stronach serwisu.
 
 
VI. Dodatkowe informacje
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep internetowy SREBRNO-ZLOTA
 

cofnij